Robot Vacuum Cleaner
Lập bản đồ cực nhanh với LIDAR
Camera lập bản đồ quay 6 lần mỗi giây và đo khoảng cách đến 2016 điểm khác nhau trong phòng để vẽ bản đồ.

Robot Vacuum Cleaner

Robot Vacuum Cleaner
Robot Vacuum Cleaner