Chính sách riêng

Chính sách Bảo mật của Imou

Sửa đổi lần cuối: 2020-02-13

 

Giới thiệu

Chính sách Bảo mật của Imou bao gồm các loại thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn dữ liệu cá nhân, chúng tôi có thể thu thập từ bạn hoặc bạn có thể cung cấp trong quá trình tương tác với chúng tôi, sử dụng ứng dụng của chúng tôi và/hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến Imou hoặc khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi www.imoulife.com (“trang web”), bao gồm tất cả tên miền phụ và mọi nội dung, chức năng và dịch vụ được cung cấp ở trên, bởi hoặc thông qua chúng hoặc bất kỳ trang web, email, ứng dụng nào mà liên kết tới Chính sách Bảo mật này (được gọi chung là “Dịch vụ”), tất cả được cung cấp bởi Hangzhou Huacheng Network Technology Co.,Ltd (“Huacheng”, “Imou”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”), với vai trò là bên kiểm soát dữ liệu. Chính sách Bảo mật này cũng mô tả các cách chúng tôi thu thập, sử dụng, duy trì, chia sẻ, bảo vệ, tiết lộ hoặc xử lý những thông tin đó. Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật này để hiểu rõ về các chính sách và việc thực hiện của chúng tôi đối với các thông tin của bạn và cách chúng tôi xử lý chúng.

 

“Dữ liệu Cá nhân” trong Chính sách Bảo mật của Imou này có nghĩa là bất kỳ thông tin nào xác định danh tính của bạn hoặc có thể nhận dạng bạn trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt nếu kết hợp với một thông tin xác định danh tính khác của bạn.

 

Chính sách Bảo mật này bao gồm các nội dung sau:

1.   Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập Về Bạn, Mục  Đích Xử Lý Và Căn Cứ Pháp Lý. 1

2.   Trẻ em dưới 16 tuồi 8

3.   Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn  trong bao lâu. 8

4.   Chia sẻ Thông tin. 9

5.   Các Biện Pháp Bảo Mật Dữ Liệu. 10

6.   Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba và Các Dịch Vụ Của  Họ. 10

7.   Truyền Dữ Liệu Quốc Tế. 10

8.   Quyền của bạn. 10

9.   Các thay đổi Chính sách Bảo mật của chúng  tôi 12

10.  Thông tin liên hệ. 12

 

1. Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập Về Bạn, Mục Đích Xử Lý Và Căn Cứ Pháp Lý

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin từ và về người dùng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm thông tin mà bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi và thông tin nhận dạng cá nhân bạn, chẳng hạn như, không giới hạn, tên, địa chỉ bưu chính, địa chỉ email và số điện thoại.

 

Chúng tôi cũng có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định khi bạn điều hướng qua trang web hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như thông tin sử dụng, hồ sơ thiết bị và địa chỉ IP, bằng cookie, tập tin chỉ báo và các công nghệ theo dõi khác.

 

Chúng tôi đã trình bày trong bảng dưới đây, mô tả mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn và các cơ sở pháp lý chúng tôi dựa vào để sử dụng dữ liệu đó. Chúng tôi cũng xác định các quyền lợi hợp pháp của chúng tôi là khi thích hợp. Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng chúng tôi chỉ thu thập và nắm giữ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi cần cho các dịch vụ và sản phẩm chúng tôi đang cung cấp cho bạn. Do đó, trừ khi có quy định khác trong bảng dưới đây, việc cung cấp dữ liệu cá nhân là yêu cầu để chúng tôi ký hợp đồng với bạn hoặc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi. Trong trường hợp bạn chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, có khả năng bạn sẽ không tận dụng được toàn bộ hoặc một phần dịch vụ của chúng tôi.

Lưu ý rằng chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với nhiều hơn một căn cứ pháp lý tùy thuộc vào những mục đích cụ thể mà chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thông tin chi tiết về căn cứ pháp lý mà chúng tôi đang dựa vào để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, nếu có nhiều hơn một căn cứ pháp lý được nêu trong bảng dưới đây.

 


Hoạt   động                

Loại   dữ liệu                

Mục   đích xử lý                

Cơ sở   pháp lý cho việc xử lý                

A. Mua các thiết bị của Imou                

Khi bạn mua các thiết bị của Imou thông qua hệ thống   của bên thứ ba                

Tên của người mua; tên của người nhận;   địa chỉ giao hàng; nguồn đặt hàng; thông tin chi tiết các sản phẩm bạn đặt   hàng

Xử lý và giao đơn hàng của bạn và liên hệ với bạn nếu cần

Thực hiện hợp đồng

B. Việc sử dụng Ứng dụng, Thiết bị và Đám mây của Imou                

1a. Khi bạn đăng nhập vào Ứng dụng Imou lần đầu tiên

Địa chỉ email; số điện thoại (chỉ   những khách hàng đăng ký Ứng dụng Imou qua số điện thoại của họ); quốc gia hoặc   khu vực bạn chọn; tên đại diện bạn sử dụng; mật khẩu (được mã hóa); ảnh đại   diện (nếu được tải lên); tên đại diện và ảnh đại diện của bạn trên nền tảng của   bên thứ ba khi bạn chọn đăng nhập vào Ứng dụng Imou bằng tài khoản ứng dụng   khác như Facebook.

Cho phép chúng tôi hoàn thiện việc đăng ký của bạn, liên hệ với   bạn và quản lý tài khoản của bạn. Ảnh đại diện có thể được tải lên trên cơ sở   tự nguyện nếu bạn muốn có một tài khoản được cá nhân hóa hơn, nếu không tải   lên thì cũng không ảnh hưởng đến việc chạy Ứng dụng Imou

Thực hiện hợp đồng cho Thỏa thuận Đăng ký Imou và lợi ích hợp   pháp để duy trì mối quan hệ hợp đồng của chúng tôi với bạn, cung cấp cho bạn   các dịch vụ theo yêu cầu pháp lý của quốc gia/khu vực bạn đã chọn, cho phép bạn   tận hưởng các tính năng dịch vụ như được mô tả trong hướng dẫn sử dụng, duy trì   sản phẩm của chúng tôi được cập nhật và có liên quan, để phát triển hoạt động   kinh doanh của chúng tôi và đảm bảo tính bảo mật của sản phẩm và việc bạn sử   dụng sản phẩm của chúng tôi tuân theo các điều khoản và điều kiện được chấp   nhận

 

1b. Khi bạn thay đổi các thông tin mà bạn đã sử dụng để đăng ký

Nếu bạn chọn thay đổi bất kỳ thông tin nào ở trên, các thông tin   mới sẽ được thu thập để thay thế cho các thông tin cũ.

Cho phép những thay đổi mà bạn yêu cầu Việc từ chối cung cấp   thông tin đó chỉ có thể dẫn đến việc bạn không thể sử dụng chức năng này, chứ   không ảnh hưởng đến việc sử dụng bình thường các chức năng khác của Ứng dụng   Imou

2. Khi bạn đăng nhập và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi

Ngoài các thông tin được đề cập trong mục 1, chúng tôi xử lý dữ   liệu liên quan đến thiết bị đầu cuối (như điện thoại thông minh của bạn) mà bạn   sử dụng để đăng nhập, như GPS, hệ điều hành, kiểu và mã định danh duy nhất của   nó.

Cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi, đảm bảo các dịch vụ   của chúng tôi vận hành bình thường, tối ưu hóa dịch vụ và đảm bảo an toàn cho   tài khoản của bạn.

3. Khi bạn thêm thiết bị (trên giao diện Thiết bị, bạn có thể   xem và thêm các thiết bị như camera IP, các thiết bị lưu trữ và chuông cửa   vào Ứng dụng Imou).

Số sê-ri thiết bị; Kiểu thiết bị;   thông tin Wi-Fi; Tên Thiết bị; mật khẩu Thiết bị (được mã hóa); giờ địa   phương của thiết bị và trạng thái bật/tắt DST

Xử lý yêu cầu cho việc thêm thiết bị vào tài khoản của bạn và   cho phép cấu hình thiết bị của bạn Việc từ chối cung cấp thông tin đó chỉ có   thể dẫn đến việc bạn không thể sử dụng chức năng này, chứ không ảnh hưởng đến   việc sử dụng bình thường các chức năng khác của Imou.

4. Khi bạn xử dụng chức năng Xem Trực tiếp, cung cấp cho bạn thời   gian thực khi phát video

Số sê-ri Thiết bị; IP Thiết bị;   Thông tin Cổng Thiết bị; Video Stream

Cung cấp cho bạn các dịch vụ cơ bản của việc phát video thông   qua Ứng dụng Imou

5. Khi bạn sử dụng các chức năng Phát lại và Thu Video

Số sê-ri thiết bị, ID Kênh của thiết   bị, Đường dẫn File Bản ghi

Lưu trữ lịch sử ghi hình của bạn và cho phép bạn xem chúng

6. Khi bạn kích hoạt và cấu hình cài đặt cho các thiết bị được   thêm vào như camera IP, chuông cửa và các thiết bị lưu trữ.

Địa   chỉ Mac; địa chỉ IP; Số sê-ri thiết bị; Kiểu thiết bị; Phiên bản phần mềm thiết   bị; Thông tin quốc gia (thông qua địa chỉ IP); Vị trí thiết bị (thông qua   IP); Ngày đăng ký thiết bị; Thông tin kênh thiết bị; Trạng thái trực tuyến/ngoại   tuyến của thiết bị; Thông tin cấu hình thiết bị

Cho phép kích hoạt thiết bị Imou của bạn và đăng ký thiết bị với   máy chủ của chúng tôi

7. Khi bạn cài đặt tên thiết bị và ảnh đại diện

Ảnh đại diện; Tên thiết bị; Thông   tin kênh; Kiểu thiết bị; Số sê-ri thiết bị

Bạn   có thể cài đặt tên thiết bị, thay đổi ảnh đại diện và xem tên kênh, kiểu và   mã số sê-ri của thiết bị. Việc xử lý những thông tin này là cần thiết để   chúng tôi cho phép các thay đổi mà bạn yêu cầu và thông báo cho bạn về thông   tin của các thiết bị được thêm vào tài khoản Imou của bạn. Việc từ chối cung   cấp thông tin đó chỉ có thể dẫn đến việc bạn không thể sử dụng chức năng này,   chứ không ảnh hưởng đến việc sử dụng bình thường các chức năng khác của Ứng dụng   Imou.

 

8. Khi bạn nhập mật khẩu của thiết bị hoặc sử dụng chức năng đặt   lại mật khẩu

Số sê-ri thiết bị; mật khẩu (được   mã hóa)

Cho phép bạn tăng cường bảo mật cho thiết bị của mình bằng cách   thêm mật khẩu hoặc đặt lại mật khẩu Việc từ chối cung cấp thông tin đó chỉ có   thể dẫn đến việc bạn không thể sử dụng chức năng này, chứ không ảnh hưởng đến   việc sử dụng bình thường các chức năng khác của Imou.

9. Khi bạn sử dụng chức năng Chia sẻ Thiết bị

Số sê-ri thiết bị; Email và (hoặc)   số điện thoại (chỉ khách hàng ở Campuchia, Việt Nam, Thái Lan, Ả Rập Saudi) của   người dùng mà bạn chia sẻ thiết bị cùng

Cho phép bạn chia sẻ thiết bị của bạn với người dùng Ứng dụng   Imou khác theo yêu cầu của bạn Việc từ chối cung cấp thông tin đó chỉ có thể   dẫn đến việc bạn không thể sử dụng chức năng này, chứ không ảnh hưởng đến việc   sử dụng bình thường các chức năng khác của Imou.

10. Khi bạn sử dụng chức năng Xóa Thiết bị

Số sê-ri thiết bị; Email và (hoặc)   số điện thoại (chỉ những khách hàng đăng nhập Ứng dụng Imou qua số điện thoại   của họ).

Cho phép bạn xóa thiết bị khỏi tài khoản của bạn trên Ứng dụng   Imou và các phụ kiện tương thích theo yêu cầu của bạn Việc từ chối cung cấp   thông tin đó chỉ có thể dẫn đến việc bạn không thể sử dụng chức năng này, chứ   không ảnh hưởng đến việc sử dụng bình thường các chức năng khác của Imou.

11. Khi bạn nhận thông báo

Số sê-ri thiết bị; ID thông báo đẩy/thông   báo bằng hình ảnh chụp lại

Để gửi cho bạn thông báo cảnh báo và cung cấp cho bạn các dịch vụ   mà bạn đã yêu cầu

12. Khi bạn sử dụng các dịch vụ đám mây của Ứng dụng Imou để   tăng khả năng lưu trữ

Số sê-ri thiết bị; tin nhắn và   video được ghi; Thông tin kênh thiết bị

Cho phép bạn sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây (cả phiên bản miễn   phí và tính phí) Việc từ chối cung cấp thông tin đó chỉ có thể dẫn đến việc bạn   không thể sử dụng chức năng này, chứ không ảnh hưởng đến việc sử dụng bình   thường các chức năng khác của Imou.

13. Khi bạn mua gói lưu trữ đám mây hoặc đổi thẻ quà tặng

Thông tin chi tiết của gói lưu trữ   đám mây được mua; phương thức thanh toán; ngày mua; email

Để xử lý đơn đặt hàng của bạn và gửi hóa đơn của các gói lưu trữ   đám mây cho bạn

14. Khi bạn chuyển các gói lưu trữ đám mây                

Tên thiết bị mà các gói được chuyển   từ; tên thiết bị mà các gói được chuyển tới, thông tin gói

Để chuyển dịch vụ đám mấy đã được kích hoạt tới một thiết bị cụ   thể được thêm vào tài khoản của bạn Việc từ chối cung cấp thông tin đó chỉ có   thể dẫn đến việc bạn không thể sử dụng chương trình trải nghiệm người dùng,   chứ không ảnh hưởng đến việc sử dụng bình thường các chức năng khác của Imou.

15. Khi bạn sử dụng chức năng Gói Trải nghiệm Người   dùng                

Lịch sử tìm kiếm & thói quen sử   dụng

Khi bạn kích hoạt gói trải nghiệm người dùng, bạn đồng ý cho   chúng tôi thu thập thông tin và giúp chúng tôi cải thiện các sản phẩm và dịch   vụ của mình và phân tích việc sử dụng các chức năng khác nhau của bạn Việc từ   chối cung cấp thông tin đó chỉ có thể dẫn đến việc bạn không thể sử dụng   chương trình trải nghiệm người dùng, chứ không ảnh hưởng đến việc sử dụng   bình thường các chức năng khác của Ứng dụng Imou.

Đồng ý

16. Khi bạn liên hệ với chúng tôi qua email hoặc chức   năng Phản hồi ý kiến                

Nội dung giao tiếp của bạn với   chúng tôi

Liên hệ với bạn, cung cấp cho bạn những thông tin mà bạn yêu cầu,   trả lời các câu hỏi của bạn hoặc xử lý các khiếu nại của bạn

Chúng tôi có quyền hợp pháp để liên hệ với bạn và trả lời các   câu hỏi/nhận xét của bạn

17. Khi bạn hủy đăng ký Ứng dụng IMOU và ngừng sử dụng   Thiết bị Imou cũng như dịch vụ của chúng tôi                

Số điện thoại của bạn (chỉ những   khách hàng đăng ký Ứng dụng Imou qua số điện thoại của họ), Email.

Để cho phép chúng tôi hoàn thành việc hủy đăng ký của bạn và xóa   tất cả dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập được trong suốt thời   gian bạn sử dụng Ứng dụng Imou.

C. Khi bạn tham gia vào các hoạt động tiếp thị của chúng tôi                

Khi bạn tham gia vào các hoạt động tiếp thị của   chúng tôi diễn ra trực tuyến hoặc ngoại tuyến, bao gồm nhưng không giới hạn   các buổi triển lãm, chương trình rút thăm trúng thưởng, các cuộc thi hoặc các   cuộc khảo sát.                

Tên; email; điện thoai; vị trí; ý   kiến phản hồi của bạn các các câu trả lời khảo sát (nếu có); chi tiết hồ sơ   trên hệ thống của bên thứ ba (nếu bạn chọn cách này để đăng ký)

 

Bày tỏ sự quan tâm của bạn đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng   tôi

 

Đồng ý

Liên hệ với bạn và thông báo cho bạn về quá trình và kết quả (nếu   có) của các hoạt động tiếp thị mà bạn đã chọn tham gia

 

Đồng ý

Để yêu cầu bạn viết một đánh giá hoặc tham gia một cuộc khảo sát

Chúng tôi có các quyền hợp pháp để cải thiện dịch vụ của chúng   tôi và hiểu rõ hơn các nhu cầu của khách hàng

Thông báo cho bạn về những sự kiện tương tự nếu bạn chọn tham   gia

Đồng ý

Khi bạn tham gia vào các hoạt động tiếp thị diễn ra   ngoại tuyến, bao gồm nhưng không giới hạn ở các buổi triển lãm, các chương   trình rút thăm trúng thưởng, các cuộc thi hoặc các cuộc khảo sát                

Tranh ảnh hoặc video được ghi lại   trong suốt sự kiện

Quảng bá cho các sự kiện và hoạt động của chúng tôi

Chúng tôi có các quyền hợp pháp để quảng bá cho các sản phẩm và   dịch vụ kinh doanh của mình

D. Khi bạn yêu cầu các dịch vụ hậu mãi                

1. Khi bạn đăng ký bằng hệ thống RMA của chúng tôi                

Tên; Email hoặc tài khoản bên thứ   ba mà bạn sử dụng để đăng ký; quốc gia; mật khẩu (được mã hóa); ngôn ngữ

Hỗ trợ bạn hoàn tất quá trình đăng ký imou và bảo mật tài khoản   Imou của bạn

Thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ hậu mãi;

Chúng tôi có các quyền hợp pháp để cung cấp cho bạn các dịch vụ   tốt hơn và tạo điều kiện cho việc thực hiện các quyền của bạn đối với dịch vụ   hậu mãi.

2. Khi bạn gửi yêu cầu RMA thông qua APP, trang web   hoặc đường dây nóng bên thứ ba của chúng tôi                

Model thiết bị; mã số thiết bị; địa   chỉ MAC; địa chỉ IP; thông tin chi tiết ghi trên chứng từ mua hàng;

Số điện thoại; địa chỉ nhận thiết bị   sau khi được sửa chữa và thông tin chi tiết của người nhận, thông tin chi tiết   của việc nhận lại thiết bị và số theo dõi

Nhận và giải quyết các yêu cầu của bạn đối với các dịch vụ hậu   mãi;

 

Việc thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ hậu mãi hoặc tuân thủ   nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi có thể có liên quan tới sự cam đoan của người dùng.

 

Bạn nên đến trung tâm sửa chữa gần nhất (nếu có thể);

 

Gửi thiết bị sau khi được sửa chữa tới người nhận và địa chỉ do   bạn chỉ định

 

Liên hệ với bạn để làm rõ bất kỳ thông tin chi tiết nào mà chúng   tôi hoặc bạn có thể cần

Chúng tôi có các quyền hợp pháp để làm rõ yêu cầu của bạn và cải   thiện dịch vụ của chúng tôi

Yêu cầu bạn cho ý kiến phản hồi và mức độ hài lòng của bạn đối với   các dịch vụ của chúng tôi

3. Khi bạn đặt lại mật khẩu

Số sê-ri thiết bị; Địa chỉ MAC; email

Hỗ trợ bạn đặt lại mật khẩu và tiến hành các sửa đổi mà bạn yêu   cầu

Chúng tôi có các quyền hợp pháp để cung cấp dịch vụ đầy đủ

E. Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi                

1. Khi bạn đăng ký nhận bản tin                

Địa chỉ email

Gửi cho bạn bản tin, các chương trình khuyến mãi hoặc các thông   tin tiếp thị khác, bao gồm thư mời tới các triển lãm của chúng tôi.

Đồng ý

2. Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi                

Chi tiết kỹ thuật

Thói quen sử dụng

(Thông tin hướng dẫn về Cookie)

Sử dụng các phân tích nhằm cải thiện trang web của chúng tôi, sản   phẩm/dịch vụ, mối quan hệ và trải nghiệm của khách hàng cũng như quản trị   viên và bảo vệ trang web của chúng tôi.

Chúng tôi có các quyền hợp pháp để xác định nhóm khách hàng cho   sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, duy trì cập nhật trang web của chúng tôi,   phát triển hoạt động kinh doanh và đảm bảo an toàn cho trang web của chúng   tôi.

F.   Các mục đích sử dụng thông tin khác                

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng   tôi thu thập để cung cấp hoặc cải thiện các dịch vụ do chúng tôi, các đối tác   của chúng tôi hoặc các nhà cung cấp bên thứ ba đáng tin cậy khác cung cấp, chẳng   hạn như cung cấp, đánh giá, cải thiện hoặc nâng cấp dịch vụ; tham gia vào các   hoạt động nghiên cứu thị trường liên quan đến dịch vụ của chúng tôi, phát triển   dịch vụ mới, cung cấp hỗ trợ khách hàng, v.v. Để cải thiện dịch vụ, chúng tôi   cũng có thể phân tích việc sử dụng sản phẩm, nhưng những thống kê này sẽ   không bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân nào có thể nhận dạng bạn

Thực hiện hợp đồng và quyền lợi hợp pháp giữ cho dịch vụ của   chúng tôi luôn được cập nhật và cải thiện chúng

Chúng tôi sử dụng thông tin liên lạc   của bạn để liên hệ và cung cấp cho bạn những thông tin mà bạn yêu cầu, trả lời   các câu hỏi của bạn hoặc khi chúng tôi xử lý các khiếu nại của bạn. Chúng tôi   có thể sử dụng những thông tin đó để gửi cho bạn những thông báo quan trọng,   chẳng hạn như những thay đổi về các điều khoản, điều kiện và chính sách liên quan.   Vì những thông tin này rất quan trọng đối với bạn để liên hệ với chúng tôi,   chúng tôi khuyên bạn nên nhận và đọc những thông tin đó

 

Việc thực hiện hợp đồng và quyền lợi hợp pháp để quản lý mối   quan hệ hợp đồng với bạn

Chúng tôi có thể bị yêu cầu thu thập   và chia sẻ thông tin nhận dạng và dữ liệu cá nhân của bạn với các tổ chức   công hoặc chính phủ nhằm mục đích tuân thủ pháp luật, lệnh của tòa án hoặc   đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của chính phủ hoặc văn bản pháp lý.

 

Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý

 

Bạn cũng có thể sẽ phải cung cấp thông tin được công bố hoặc hiển thị (sau đây, “được đăng lên”) tại các khu vực công khai trên trang web của chúng tôi, hoặc được gửi tới người dùng dịch vụ khác hoặc các bên thứ ba (gọi chung là “Đóng góp Người dùng”). Đóng góp Người dùng của bạn được đăng lên và được chuyển tới những người khác sẽ có những rủi ro riêng. Chúng tôi không thể kiểm soát hành động của người dùng dịch vụ khác của chúng tôi đối với những người mà bạn chọn để chia sẻ Đóng góp Người dùng của bạn. Do đó, chúng tôi không thể và không đảm bảo rằng những người không có thẩm quyền sẽ không xem Đóng góp Người dùng của bạn.

 

Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập Thông Qua Các Công Nghệ Thu Thâp Dữ Liệu Tự Động

Trang web và ứng dụng của chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Chúng tôi sử dụng cookie chức năng để đảm bảo rằng trang web và các dịch vụ của chúng tôi vận hành đúng và cookie phân tích giúp tối ưu trải nghiệm người dùng của bạn. Cookie của bên thứ ba có thể thu thập dữ liệu bên ngoài trang web của chúng tôi. Khi bạn điều hướng và tương tác với trang web và dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ thu thâp dữ liệu tự động để thu thập những thông tin nhất định về thiết bị của bạn, hoạt động tìm kiếm và các khuôn mẫu, dữ liệu lưu lượng truy cập, nhật ký và dữ liệu liên lạc khác. Bạn có thể tìm thêm thông tin Hướng dẫn về Cookie của chúng tôi.

Chính sách bảo mật của chúng tôi không bao gồm việc sử dụng cookie của những bên khác, bao gồm nhưng không giới hạn, các đối tác, các chi nhánh của chúng tôi, công ty dịch vụ theo dõi và các nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie này.

 

2. Trẻ em dưới 16 tuồi

Các trang web của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi. Trẻ dưới 16 tuổi không nên cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào tới hoặc trên Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ dưới 16 tuổi.

Huacheng đặc biệt khuyến nghị phụ huynh đóng vai trò tích cực trong việc giám sát các hoạt động trực tuyến của con em mình. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có bất kỳ thông tin nào từ hoặc về trẻ em dưới 16 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại privacy@imoulife.com.

 

3. Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu giữ trong thời hạn cần thiết theo quy định trong trong Chính sách bảo mật này hoặc trong chừng mực cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định và giải quyết mọi tranh chấp.

Để xác định thời gian lưu giữ dữ liệu cá nhân thích hợp, chúng tôi xem xét số lượng, tính chất và độ nhạy cảm của dữ liệu cá nhân, nguy cơ gây hại từ việc sử dụng hoặc tiết lộ trái phép dữ liệu cá nhân của bạn, mục đích chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và liệu chúng tôi có thể đạt được những mục đích đó thông qua các phương tiện khác và các yêu cầu pháp lý hiện hành không. Trong trường hợp chúng tôi ngừng các sản phẩm hoặc một phần hoặc tất cả các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và xóa dữ liệu cá nhân liên quan của bạn hoặc ẩn thông tin đó trong một khoảng thời gian hợp lý. Khi bạn không sử dụng các dịch vụ của Ứng dụng Imou hoặc đám mây trong 3 năm, chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của bạn và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn 3 tháng trước khi xóa hoặc ẩn thông tin cá nhân của bạn dưới dạng thông báo đẩy, thông báo, v.v. ví dụ chúng tôi sẽ gửi email để thông báo cho bạn.

Vui lòng chú ý rằng các bản ghi video và ảnh chụp nhanh trong Ứng dụng Imou sẽ tự động bị xóa sau khi dịch vụ đám mây hoặc thời gian lưu trữ đám mây kết thúc. Và thời gian lưu các thông báo cảnh báo, ảnh chụp nhanh cảnh báo và địa chỉ IP trong nhật ký API chỉ là 7 ngày.

 

4. Chia sẻ Thông tin

Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn với một số bên thứ ba đáng tin cậy vì những lý do sau:

·   Cho các công ty con và chi nhánh của chúng tôi để cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn đã yêu cầu chúng tôi và cho các mục đích quyền lợi hợp pháp của chúng tôi trong quản lý quan hệ khách hàng

·   Cho các công ty giao nhận hàng hóa/nhà vận chuyển và các đối tác kinh doanh khác trong phạm vi mà chúng tôi cần giao đơn đặt hàng của bạn

·   Cho các nhà cung cấp dịch vụ CNTT cung cấp hỗ trợ trong các hoạt động hàng ngày của chúng tôi, chẳng hạn như bảo trì cơ sở dữ liệu kỹ thuật số

·   Cho dịch vụ đường dây nóng của bên thứ ba được cung cấp để nhận và theo dõi yêu cầu dịch vụ hậu mãi của bạn

·   Cho các nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị để cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn đã yêu cầu chúng tôi, chẳng hạn như nhận được tin tức bạn đã chọn tham gia.

·   Cho người mua hoặc người mua tiềm năng của doanh nghiệp chúng tôi đánh giá và hoàn thành giao dịch của công ty.

Tất cả các bên thứ ba như vậy sẽ được yêu cầu bảo vệ đầy đủ dữ liệu cá nhân của bạn, tuân thủ các thỏa thuận tương ứng với các yêu cầu của luật hiện hành.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn:

·   Để tuân thủ bất kỳ lệnh, luật pháp hoặc quy trình pháp lý nào của tòa án, bao gồm phản hồi bất kỳ yêu cầu nào của chính phủ hoặc quy định hoặc điều tra (ví dụ: tiết lộ để ngăn chặn tội phạm hoặc gian lận hoặc tuân thủ lệnh của tòa án hoặc pháp luật).

·   Để thực thi hoặc áp dụng Điều khoản sử dụng của chúng tôi và các thỏa thuận khác, bao gồm cho mục đích thanh toán và thu thập.

·   Nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết hoặc phù hợp để bảo vệ các quyền, tài sản hợp pháp hoặc sự an toàn của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi hoặc những bên khác.

Liên quan đến dữ liệu cá nhân được thu thập trong quá trình bạn sử dụng Ứng dụng Imou và Đám mây, chúng tôi sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây, bao gồm: Công ty Dịch vụ Web Amazon (Hoa Kỳ), 阿里云计算有限公司 (Công ty TNHH Điện toán Đám mây Alibaba) (Trung Quốc), Azure (Hoa Kỳ), 北京金山云网络技术有限公司 (Công ty TNHH Công nghệ Internet Đám mây Kingsoft Bắc Kinh) (Trung Quốc) Ngoài ra, chúng tôi đảm bảo với bạn rằng chúng tôi sẽ không chia sẻ dữ liệu đó trừ khi bạn có yêu cầu rõ ràng về việc chia sẻ như vậy, ví dụ như khi bạn làm đơn xin kết nối Ứng dụng và thiết bị Imou của mình với IFTTT, Google Home, Alexa, v.v. hoặc khi bạn sử dụng tài khoản Facebook của mình để đăng nhập (Công ty Facebook)

 

5. Các Biện Pháp Bảo Mật Dữ Liệu

Chúng tôi đã triển khai các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp được thiết kế để bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn không bị mất mát do vô tình và từ truy cập, sử dụng, thay đổi và tiết lộ trái phép. Tất cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi được lưu trữ trên các máy chủ bảo mật của chúng tôi phía sau tường lửa. Mọi giao dịch thanh toán sẽ được mã hóa bằng công nghệ SSL. Trong trường hợp rò rỉ thông tin hoặc các sự cố khác liên quan đến bảo mật thông tin, chúng tôi sẽ tiến hành các kế hoạch dự phòng để ngăn chặn sự lan rộng của các sự cố bảo mật và thông báo cho bạn dưới dạng thông báo đẩy và thông báo.

 

6. Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba và Các Dịch Vụ Của Họ

Để đảm bảo bạn có trải nghiệm trình duyệt web mượt mà, bạn có thể nhận được nội dung hoặc liên kết kết nối từ các nhà cung cấp bên thứ ba (sau đây gọi là bên thứ ba) ngoài chúng tôi và các đối tác của chúng tôi. Trừ khi có quy định rõ ràng khác trong Chính sách bảo mật của Imou này, Chính sách bảo mật của Imou này không áp dụng cho các trường hợp bên thứ ba cung cấp dịch vụ độc lập cho bạn thông qua các dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như các trang web có thể bao gồm các dịch vụ chúng tôi cung cấp hoặc các trang web của bên thứ ba khác mà có liên kết đến các dịch vụ của chúng tôi. Xin lưu ý rằng nếu bạn sử dụng các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của bên thứ ba đó (bao gồm nhưng không giới hạn ở PayPal hoặc các dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng khác) và cung cấp thông tin cá nhân của bạn, thông tin của bạn sẽ được xử lý theo tuyên bố quyền riêng tư của bên thứ ba hoặc các chính sách tương tự. Chúng tôi không thể kiểm soát các chính sách bảo mật và quyền riêng tư của bên thứ ba và các bên thứ ba không bị ràng buộc bởi chính sách này. Trước khi gửi thông tin cá nhân cho các bên thứ ba, vui lòng xem chính sách quyền riêng tư của các bên thứ ba này. Bạn có thể chọn truy cập các liên kết, nội dung và dịch vụ do bên thứ ba cung cấp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi thông tin của bạn bị sử dụng sai hoặc tiết lộ không đúng trong những trường hợp như vậy.

 

7. Truyền Dữ Liệu Quốc Tế

Chúng tôi có trụ sở tại Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa và chúng tôi hoạt động trên toàn cầu. Chúng tôi đã thành lập các công ty con ở các khu vực khác nhau trên thế giới và chúng tôi cung cấp dịch vụ của mình thông qua việc sử dụng các máy chủ đặt tại các quốc gia khác nhau. Do đó, thông tin của bạn có thể được chuyển ra ngoài khu vực và quốc gia mà bạn sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả các khu vực/quốc gia bên ngoài Khu vực kinh tế châu Âu (“EEA”) mà có thể có các quy tắc pháp lý khác nhau và có thể không cung cấp mức độ bảo vệ phù hợp như được xác định rõ bởi Ủy ban châu Âu. Tuy nhiên, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng thông tin của bạn được xử lý phù hợp với luật pháp hiện hành và các biện pháp kỹ thuật bảo mật phù hợp được áp dụng để bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Khi cần thiết, chúng tôi sử dụng các Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn, được Ủy ban châu Âu phê duyệt để tuân thủ luật pháp hiện hành.

 

8. Quyền của bạn

Bạn có thể xem xét và thay đổi dữ liệu cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang web của chúng tôi và truy cập trang hồ sơ tài khoản của bạn. Bạn cũng có thể gửi e-mail cho chúng tôi tại địa chỉ privacy@imoulife.com để yêu cầu quyền truy cập hoặc yêu cầu chúng tôi sửa hoặc xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn có thể phản đổi hoặc yêu cầu dừng việc xử lý của bạn. Nếu chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn, bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi (xem bên dưới). Tóm tắt các quyền hợp pháp của bạn được trình bày dưới đây:

·   Yêu cầu quyền truy cập dữ liệu cá nhân của bạn (được hiểu chung là “yêu cầu truy cập dữ liệu người dùng”). Điều này cho phép bạn nhận được một bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đang giữ về bạn và kiểm tra xem chúng tôi có đang xử lý dữ liệu đó một cách hợp pháp không. Nếu bạn muốn truy cập ảnh đại diện, tên người dùng, địa chỉ email và các thông tin cơ bản khác, hoặc video, hình ảnh, đơn hàng, thiết bị và thông tin dịch vụ khác trên tài khoản Imou của bạn, bạn có thể đăng nhập vào Imou và nhấn vào nút chức năng tương ứng, truy cập vào thông tin liên quan.

 

·   Yêu cầu sửa đổi dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang giữ. Điều này cho phép bạn sửa đổi bất kỳ dữ liệu chưa hoàn thiện hoặc không chính xác nào, mặc dù chúng tôi có thể cần xác minh tính chính xác của dữ liệu mới mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Nếu bạn muốn thay đổi tên đại diện, địa chỉ email, v.v trên tài khoản Imou của bạn, hãy đăng nhập vào Imou và nhấn vào nút chức năng tương ứng.

 

·   Yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn. Điều này cho phép bạn yêu cầu chúng tôi xóa hoặc hủy dữ liệu cá nhân khi không có lý do chính đáng để chúng tôi tiếp tục xử lý dữ liệu đó. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa hoặc hủy dữ liệu cá nhân của bạn, khi bạn đã thực hiện thành công quyền phản đối của mình (xem bên dưới), khi chúng tôi có thể đã xử lý thông tin của bạn một cách bất hợp pháp hoặc khi chúng tôi được yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ luật pháp địa phương. Tuy nhiên, lưu ý rằng chúng tôi không phải lúc nào cũng có thể đồng ý yêu cầu xóa dữ liệu của bạn vì những lý do pháp lý cụ thể sẽ được thông báo cho bạn, nếu có, tại thời điểm bạn yêu cầu. Nếu bạn muốn xóa thông tin cơ bản như địa chỉ email và mật khẩu hoặc thông tin dịch vụ như video, hình ảnh, bản lưu trên đám mây và cảnh báo trên tài khoản Imou của mình, bạn có thể xóa thông tin của mình bằng cách nhấn vào nút chức năng xóa dữ liệu liên quan bằng hướng dẫn sau “Tôi -> Cài đặt-> Tài khoản và bảo mật-> Xóa tài khoản”.

 

·   Đối tượng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, khi chúng tôi đang dựa vào quyền lợi hợp pháp (hoặc của bên thứ ba) và khi có những tình huống cụ thể khiến bạn muốn phản đối xử lý trên cơ sở này cũng như khi bạn cảm thấy nó ảnh hưởng cơ bản đến quyền và tự do của bạn. Bạn cũng có quyền phản đối khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể chứng minh rằng chúng tôi có những căn cứ hợp pháp để xử lý thông tin của bạn mà quan trọng hơn các quyền và quyền tự do của bạn.

 

·   Yêu cầu dừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Điều này cho phép bạn yêu cầu tạm dừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau: (a) nếu bạn muốn chúng tôi xác minh tính chính xác của dữ liệu; (b) khi việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi là bất hợp pháp nhưng bạn không muốn chúng tôi xóa dữ liệu đó; (c) khi bạn cần chúng tôi lưu giữ dữ liệu ngay cả khi chúng tôi không còn cần dữ liệu đó cũng như khi bạn cần nó để xác minh, sử dụng hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý; hoặc (d) bạn đã phản đối việc chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn nhưng chúng tôi cần xác minh xem chúng tôi có các căn cứ hợp pháp nào quan trọng hơn để sử dụng dữ liệu đó không.

 

·   Yêu cầu chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho bạn hoặc một bên thứ ba. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn hoặc bên thứ ba mà bạn chọn, dữ liệu cá nhân của bạn ở định dạng được cấu trúc, được sử dụng thông thường và có thể đọc bằng máy. Lưu ý rằng quyền này chỉ áp dụng cho thông tin tự động mà ban đầu bạn cung cấp cho chúng tôi sử dụng hoặc khi chúng tôi sử dụng thông tin để thực hiện hợp đồng với bạn.

 

·   Rút lại sự đồng ý bất kỳ lúc nào khi chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn để xử lý dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ quá trình xử lý nào được thực hiện trước khi bạn rút lại sự đồng ý của mình. Nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn một số sản phẩm và dịch vụ nhất định. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn những trường hợp đó tại thời điểm bạn rút lại sự đồng ý của mình. Nếu bạn muốn dừng chương trình trải nghiệm người dùng và thông báo trên tài khoản Imou của bạn, bạn có thể đăng nhập vào Imou và nhấn vào nút tắt tương ứng để tắt.

Vì lý do bảo mật, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xác thực danh tính của bạn trước khi cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân. Bạn cũng có quyền khiếu nại với Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu có liên quan.

 

9. Các thay đổi Chính sách Bảo mật của chúng tôi

Chúng tôi liên tục xem xét Chính sách Bảo mật này và sửa đổi Chính sách Bảo mật này bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ sửa đổi nào trong Chính sách Bảo mật. Chúng tôi cũng sẽ thông báo về các sửa đổi trên trang chủ trong một khoảng thời gian nhất định. Ngày sửa đổi lần cuối của bản Chính sách Bảo mật được nêu ở đầu trang.

 

10. Thông tin liên hệ

Để đặt câu hỏi hoặc nhận xét về Chính sách Bảo mật này và các thực hành bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi qua số điện thoại +86 571-8996-2739, qua email tại địa chỉ DH_Privacy@Huachengtech.com hoặc qua thư gửi qua đường bưu điện tới:

Hangzhou Huacheng Network Technology Co.,Ltd

A10, Bin’An Road 1199, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang Province, P.R.China

310053

C/O: Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu

 


THÔNG BÁO COOKIE

Chúng tôi sử dụng cookie, JavaScript và các công nghệ khác (cookie) khi bạn truy cập trang web Imoulife.com của chúng tôi. Lần tới khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, một số cookie này sẽ đảm bảo rằng thiết bị của bạn được nhận dạng.

 

1. Cookie là gì?

Cookie là một tệp văn bản nhỏ mà một trang web lưu máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập trang web.

 

2. Chúng tôi lưu trữ những cookie nào và tại sao?

Trang web của chúng tôi sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng trang web hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để giúp người dùng có những trải nghiệm tối ưu. 

 

Cookie chức năng

Những cookie này là cần thiết cho các chức năng cơ bản của trang web và do đó được cài đặt khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Những cookie này ghi nhớ sở thích của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Ví dụ: nếu bất kỳ phần nào trong trang web nào của chúng tôi yêu cầu bạn đăng ký để bạn có thể nhận các dịch vụ có liên quan, thì sau khi đăng ký, các cookie của bên thứ nhất sẽ được sử dụng để lưu trữ email của bạn trong một khoảng thời gian nhất định để bạn có thể tiết kiệm thời gian từ việc cài đặt hoặc đăng nhập bất cứ khi nào bạn quay lại trang web đó hoặc di chuyển từ trang này sang trang khác. Cụ thể hơn, chúng tôi sử dụng các cookie chức năng như sau:  

Các cookie chức năng
 Tên Tên miền Mục đích Thời gian gia hạn
  _scfc www.Imoulife.com Dùng để đệ trình mẫu  2 giờ
 boc_session_site Nhớ tên người dùng và thời gian đăng xuất
 expUrl Ghi lại tên miền trước khi đăng ký
 imgcde Mã xác minh hình ảnh


Cookie phân tích

Các cookie được sử dụng để thu thập thông tin về cách khách truy cập sử dụng trang web của Dahua, bao gồm thông tin về các trang được truy cập nhiều nhất và số lượng thông báo lỗi được hiển thị, giúp chúng tôi tạo báo cáo về khả năng hiển thị của các trang web để chúng tôi có thể liên tục cải thiện trang web của chúng tôi. Những cookie này giúp Dahua cải thiện trang web của mình và giúp trải nghiệm duyệt web của bạn thân thiện và dễ chịu hơn. 


Dưới đây là các đặc tính cụ thể của các cookie phân tích:

Cookie phân tích
 Tên Tên miền Mục đích Thời gian gia hạn
 Google Analytics (_ga and _gid) .Imoulife.com Thói quen truy cập, thời gian sử dụng trang web và nhận dạng từng người truy cập  2 năm
 Clicky ( _jsuid) .Imoulife.com Theo dõi hoạt động của khách truy cập qua các miền khác nhau  18 năm


3.  Kiểm soát các cookie mà chúng tôi lưu trữ hoặc truy cập

Nếu bạn muốn thu hồi lại sự chấp thuận của mình, bạn có thể điều chỉnh các cài đặt trình duyệt để xóa các cookie của chúng tôi hoặc của bên thứ ba. Bạn cũng có thể điều chỉnh các cài đặt trình duyệt của mình để ngăn chặn các trang web từ các cookie cài đặt hoặc các cookie của bên thứ ba. Nếu bạn ngăn không để chúng tôi cài đặt các cookie cụ thể, bạn có thể thấy rằng một vài chức năng sẽ không có hoặc rằng một số phần nhất định của trang web sẽ không tải được. Tìm hiểu cách điều chỉnh cài đặt cho các trình duyệt khác nhau:

·         Chrome

·         Firefox

·         Internet Explorer

·         Safari


4.  Câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc sử dụng thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào thông qua service.global@imoulife.com.

 

Thông báo này được cập nhật lần cuối vào ngày 6 tháng 3 năm 2018.