Knight
4K
Knight

Knight

Knight

IMOU
Other

Knight

พื้นที่เก็บข้อมูลที่หลากหลาย

Knight

SD Card

Knight

4 วัน

Knight

8 วัน

Knight

16 วัน

เครื่องบันทึก NVR

บันทึกได้นานขึ้นมากหรือใช้งานกล้องหลายตัว

Knight

Cloud คลาวด์

ทดลองใช้ฟรี 30 วันสำหรับผู้ใช้ใหม่ทุกคน

Knight
Knight